Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu: 

Internetový obchod www.greenmech-shop.cz je provozován společností:
GreenMech, s.r.o.
Bořetice 9
691 08 Bořetice IČ: 26239213 DIČ:CZ26239213

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně (23.1.2001), spisová značka C 39521

Výše uvedená adresa je zároveň sídlo provozovny a adresa pro doručování:
Adresa elektronické pošty: greenmech@greenmech.cz
Telefon: +420 519 324 667

1. Základní ustanovení 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Podmínky” nebo “VOP”) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy (dále jen “Smlouva”), kdy na jedné straně je společnost GreenMech, s.r.o. se sídlem Bořetice 9, 691 08 Bořetice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně (23.1.2001), spisová značka C 39521, provozující internetové stránky www.greenmech-shop.cz jako prodávající (dále jen „My” nebo „Prodávající”) a na druhé straně jiná fyzická osoba - kupující (dále jen “Vy” nebo “Kupující”). 

Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“), a to zejména ustanoveními o kupní smlouvě § 2079 a následně OZ. Touto právní úpravou se smlouva řídí bez ohledu na to, zda na straně Kupující vystupuje podnikatel nebo spotřebitel.

V případě, že je Kupující spotřebitelem, uplatní se navíc také ustanovení o ochraně spotřebitele dle § 1810 – § 1840 OZ a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“). V takovém případě jde o tzv. spotřebitelskou smlouvu. 
 
Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Případná rozdílná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY 

 • Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu. 
 • Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy). 
 • Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího. 
 • Prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění. 
 • Ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uvedeny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. 
 • Kupující má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení může Kupující zaslat na výše uvedenou adresu sídla Prodávajícího, e-mailem, nebo využít standardní odstoupení od smlouvy v zákaznickém účtu. Kupující může rovněž kontaktovat Prodávajícího na telefonním čísle +420 519 324 667 
 • V případě odstoupení od smlouvy ponese náklady spojené s vrácením zboží Kupující. 
 • Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Prodávajícího. Smlouva není přístupná třetím (nezúčastněným) stranám. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.  
 • Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele. 
 • Komentáře uživatelů webu nepředstavují názory či postoje stránkywww.greenmech-shop.cz. Jedná se o subjektivní názory či zkušenosti zákazníků, kteří touto formou poskytují ostatním uživatelům webové stránky zpětnou vazbu. Komentáře uživatelů by neměly být žádným způsobem vykládány jako pokyny nebo rady. 
 • E-shop www.greenmech-shop.cz si vyhrazuje právo uvést v odpovědi na zavádějící komentář správné tvrzení, postup nebo uvést správné informace. Dále si e-shop vyhrazuje právo na skrytí komentáře, který je hanlivý či irelevantní od problémových či zneužívajících uživatelů. 
 • Smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem Smlouvy, a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Kupujícímu smluvní cenu. 
 • Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. 
 • Prodávající Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se k zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k zboží v souladu se smlouvou. 
 • Prodávající je plátcem DPH. 
 • Prodávající se ve věci ochrany a zpracování osobních údajů řídí podmínkami ochrany osobních údajů dostupnými zde.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“).

Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které slouží k opětovnému přihlášení k Uživatelskému účtu. Všechny uložené údaje v profilu je možné kdykoliv upravit.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Prodávající je povinen s těmito údaji nakládat v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů.

Prodávající nenese odpovědnost za následky zneužití Uživatelského účtu.

Ve svém Uživatelském účtu má Kupující přehled o/možnost: 

 • Objednávkách vytvořených v minulosti 
 • Stavu vyřizování objednávky 
 • Rychleji vytvořit novou objednávku 
 • Opakovat objednávku 
 • Udělit nebo revokovat souhlas se zasíláním slev, newsletterů a obchodních sdělení.

Prodávající zakazuje Kupujícímu umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující poruší povinnosti vyplývající ze Smlouvy a/nebo VOP.

Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích stran. 

V detailu vybraného produktu může Kupující zvolit počet kusů, u některých produktů i specifikaci, jako je velikost, barva, atp. Kliknutím na tlačítko “Do košíku” dojde k automatickému uložení specifikovaného zboží do Nákupního košíku.

Kupující může v průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.1 Cena štěpkovacího disku

V rámci nabídky náhradních dílů je u štěpkovačů uveden štěpkovací disk se symbolickou cenou 1 Kč. Štěpkovací disk je velmi specifické zboží které nelze jednoduše vyměnit bez odborného servisního zásahu a spíše než výměna je obvyklá jejich repase. Cena repase je velmi individuální v závislosti mj. na stavu disku. Z tohoto důvodu nelze nový štěpkovací disku objednat přes rozhraní eshopu. Rozhraní internetového obchodu lze v tomto případě využít pouze jako další z forem komunikace s prodávajícím. Cenové a platební podmínky opravy disku musejí být sjednány individuálně.

CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, DOPRAVA 

Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

 • Bankovním převodem: Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do šesti dní od potvrzení objednávky. Po uplynutí této lhůty bude objednávka stornována. Platbu Kupující odešle na bankovní účet 86-1842750267/0100 vedený u Komerční Banky s variabilním symbolem (VS), který je totožný s číslem objednávky Kupujícího. Před odesláním platby by si měl Kupující pečlivě zkontrolovat zadané údaje, aby tak předešel komplikacím s vyřízením objednávky. Objednané zboží hrazené převodem Prodejce expeduje po připsání platby na výše uvedený účet. V případě nepřevzetí zásilky je zásilka vrácena Prodávajícímu. Prodávající objednávku Kupujícího vystornuje a zadá příkaz k vrácení peněz na účet, ze kterého byla objednávka Kupujícím uhrazena. 
 • Kartou online: V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/ a ochrana osobních údajů se řídí podmínkami této platební brány dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/gdpr/
 • Dobírkou: V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží a jedná se o jedinou formu úhrady která je zpoplatněna. Možnost bezhotovostní platby se řídí obchodními podmínkami a možnostmi zvoleného přepravce.
  • Dobírka při možnosti dopravy Zásilkovna Z-BOX: pro tuto formu doručení je nutné mít nainstalovanou mobilní aplikaci “Zásilkovna”, a zapnuté Bluetooth, které jsou pro vyzvednutí zásilky nezbytné. V případě dobírky je nutné ji uhradit před vyzvednutím v mobilní aplikaci.
 • Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží. 
 • Platba předem - Google Pay: internetový platební systém propojený s Google účtem. K úhradě zboží touto platební metodou je nutné mít Google účet a zprovozněnou mobilní aplikaci Google Pay. Při zprovoznění aplikace je k danému Google účtu nastavena platební karta. Pokud Kupující zvolí tuto platební metodu, svou platbu za zboží potvrzuje v mobilní aplikaci. Placením pomocí online brány Google Pay budou peníze ihned převedeny na účet Prodávajícího. V případě nepřevzetí zásilky uhrazené přes Google Pay je zásilka vrácena Prodejci. Prodejce objednávku Kupujícího vystornuje a kontaktuje Kupujícího. Peníze jsou vráceny zpět na účet, ke kterému je platební karta vázaná.

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Účtenka je k dispozici v přehledu objednávek v zákaznickém účtu. V případě nepřevzetí zásilky je zásilka vrácena Prodejci a Kupující nic neplatí. 

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču. Elektronický doklad je v souladu se zákony ČR a je plně dostačující pro daňovou evidenci i účetnictví. 

DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI  

Zboží Vám bude doručeno  způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností: 

 • Osobní odběr v sídle provozovny; 
 • Osobní odběr na výdejních místech společnosti, Zásilkovna s.r.o.
 • Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, s. p., Zásilkovna s.r.o.

Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.

U Zboží u kterého je uvedeno stav zásob Do tří dnů se rozumí, že bude doručeno na adresu Kupujícího do tří pracovních dnů od potvrzení objednávky. Do této lhůty je tedy již započtena předpokládaná doba kterou k dodání zboží potřebuje Dopravce.

Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění způsobená dopravní společností, dopravní situací, počasím či jinými mimořádnými situacemi, které Prodávající nemůže ovlivnit. Jakmile Kupující obdrží informační SMS / e-mail od dopravce, je zásilka Kupujícího u jiné společnosti a v případě prodlení doručení musí Kupující kontaktovat dopravní společnost sám, neboť Prodejce k tomuto úkonu není kompetentní.  

Dopravce  Předpokládaná doba doručení 
Česká pošta  1-2 pracovní dny 
Zásilkovna.cz  1-2 pracovní dny 


Odhadované časy doručení jsou orientační a jsou určeny na základě informací od dopravních společností. Ve výjimečných případech může být zásilka doručena mimo předpokládané časové rozmezí. Pro hladký průběh doručení vyplňte kompletní adresu (název ulice, číslo domu, PSČ a město) a telefonní číslo, aby vás mohl dopravce v případě nutnosti kontaktovat.

Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

Pokud je zásilka poškozena, nebo je porušen obal, který nasvědčuje o neoprávněném vniknutí do zásilky, Kupující by neměl zásilku od dopravce převzít a situaci okamžitě řešit s kurýrem sepsáním formuláře o poškození zásilky.

V takovém případě Kupující neprodleně informuje Prodávajícího o nastalé situaci. Zboží dopravce automaticky vrátí Prodávajícímu. Pakliže Kupující zboží převezme a nesepíše s dopravcem formulář o poškození zásilky nebude na pozdější reklamaci dopravy brán zřetel. Nárok na reklamaci zboží z poškozené zásilky nezaniká.

Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě: mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

V případě že možnost přepravy není možná zejména z technických důvodů jako je překročení maximální hmotnosti zásilky kterou zvolený dopravce akceptuje je Prodávající povinen Kupujícího neprodleně informovat a nabídnout náhradní způsob doručení. Tato komunikace bude vedena primárně e-mailem s využitím adresy, kterou Kupující uvedl při potvrzování Objednávky.

Jako zprostředkovatel dopravy mezi společností GreenMech, s.r.o. a jednotlivými dopravci může být využita společnost M.A.V.E. s.r.o, se sídlem Bořetice 9 691 08 Bořetice IČ: 47911883 DIČ: CZ47911883, společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C 10028. Předávání osobních údajů mezi společnostmi GreenMech, s.r.o. a M.A.V.E, s.r.o. se řídí podmínkami zpracování osobních údajů.

PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ – REKLAMACE 

Prodávající zaručuje, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží: 

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme; 
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci; 
 • je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá; 
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;  
 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a  
  odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy. 

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 
Má-li Zboží vadu, má Kupující následující práva: 

 • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo 
 • na odstranění vady opravou Zboží, 

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. 
Prodávající je oprávněn odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady. 
Dále máte právo na: 

 • přiměřenou slevu z Ceny; nebo 
 • odstoupení od Smlouvy, 
  jestliže: 
 • odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;  
 • se vada projeví opakovaně,  je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo  
  je z našeho prohlášení nebo
 • je z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás. 

Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná. 
V případě, že si vadu na Zboží způsobil Kupující sám, práva z vadného plnění mu nenáleží. 
Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. 

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek z předcházející kapitoly může Kupující Prodávajícímu takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (reklamovat Zboží) zasláním e-mailu či dopisu na kontaktní místa uvedená u identifikačních údajů Prodávajícího, případně osobně na adrese provozovny. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chce Kupující vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez souhlasu Prodávajícího změnit. Reklamaci vyřídí Prodávající v souladu s právem z vadného plnění uplatněným Kupujícím. 
Při uplatnění reklamace vystaví Kupující Prodávajícímu písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:  

 • datum, uplatnění reklamace;  
 • obsah reklamace;  
 • jaký způsob vyřízení reklamace je požadován Kupujícím; 
 • Kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

Náklady spojené s dopravou hradí při podání zásilky Kupující. Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží zpět Prodávajícímu nese Prodávající v případě, že je reklamace uznána a Kupující doloží doklady prokazující náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží.

Veškeré reklamované zboží předává Prodávající výrobci k odbornému posouzení, jehož cílem je určit, zda vada, kvůli níž je zboží reklamováno, vznikla chybou výrobního procesu.

Prodávající má na vyřízení reklamace lhůtu 30 dnů.

V případě že je Kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží.

Od Smlouvy Prodávající odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením adresovaným provozovateli eshopu. Např. Dopisem zaslaným poskytovatelem poštovních služeb či prostřednictvím elektronické pošty. Kupující může využít vzorový formulář, který je ke stažení zde, není to však povinné.

Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

Lhůta k odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

V případě odstoupení od Smlouvy je Kupující povinen Prodávajícímu Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nese náklady spojené s navrácením zboží k Prodávajícímu. Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu došlo od Kupujícího odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které Prodávající od Kupujícího na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než Prodávajícím nabízený nejlevnější způsob dodání). V případě odstoupení z důvodu, že došlo k porušení smlouvy ze strany Prodávajícího hradí náklady spojené s navrácením zboží Prodávající, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Prodávající žádá Kupujícího, aby Zboží vracel čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

V případě odstoupení od Smlouvy dle Podmínek však Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že ještě nedošlo k vrácení Ceny ze strany Prodávajícího je Prodávající oprávněn pohledávku z titulu nákladů započíst na pohledávku Kupujícího na vrácení Ceny.

Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Kupujícímu dodá Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v Podmínkách. Prodávající také může od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že Kupující uvedl v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že Kupující nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

INFORMACE O UŽÍVÁNÍ A FUNKČNOSTI E-SHOPU

E-Shop www.greenmech-shop.cz si vyhrazuje právo obsah webových stránek kdykoliv měnit. Web má za cíl poskytovat zákazníkům aktuální informace, nicméně za dočasné informace nebo chyby nenese Prodávající odpovědnost.

Prodávající nenese odpovědnost za technické problémy způsobené kybernetickými útoky nebo škodlivým softwarem.

V případě, že objevíte chybu, nesrovnalost či problém na našich webových stránkách, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese greenmech@greenmech.cz.

ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy greenmech@greenmech.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná:

Česká obchodní inspekce 
Štěpánská 796/44 
110 00  
Praha 1 
IČ: 000 20 869 
Web: http://www.coi.cz

Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr  je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je:
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika 
Štěpánská 796/44 
110 00 
Praha 1,  
Web: http://www.evropskyspotrebitel.cz

Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

Provozovatel e-shopu www.greenmech-shop.cz, společnost GreenMech, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Provozovatel vylučuje právní vymahatelnost slev.


Datum poslední úpravy obchodních podmínek: 22. 1. 2024